Inici

Tribut Metropolità

Garantia de cohesió social i reducció de les desigualtats a la metròpolis de Barcelona

Calendari fiscal

L’AMB gestiona i recapta directament el tribut metropolità (TM) en 29 del 36 municipis metropolitans; en la resta, se n’encarrega l’Ajuntament o bé directament o mitjançant l’ORGT de la Diputació de Barcelona.

Dels 29 municipis on l’AMB gestiona el tribut metropolità, 26 tenen el mateix període de pagament, del 31 de maig al 31 de juliol; a Castelldefels i Cornellà de Llobregat el període de pagament és del 6 de juny al 5 de setembre, i a Viladecans, del 30 de setembre al 30 de novembre. 

Preguntes freqüents

El tribut metropolità (TM) constitueix un recurs amb el qual ha estat dotada l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) en la Llei 31/2010 del Parlament de Catalunya per tal de finançar els serveis prestats en el territori metropolità.

Aquest impost està previst en l’article 153 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals com a recurs de les àrees metropolitanes en la forma d’un recàrrec sobre l’impost de béns immobles (IBI), recàrrec que és objecte de desplegament a l’Ordenança fiscal reguladora del tribut metropolità.

El tribut metropolità finança les actuacions necessàries per aconseguir un territori metropolità mes ordenat i vertebrat en matèria d’espai públic i d’infraestructures necessàries per a l’articulació, connectivitat, mobilitat i funcionalitat del territori. Aquest impost garanteix la cohesió social i la reducció de les desigualtats a la metròpolis de Barcelona

 • En l’àmbit de l’espai públic contribueix a la gestió i al manteniment d’espais naturals com la Serra de Collserola, els rius Besòs i Llobregat, els 30 km de platges metropolitanes i la xarxa de 51 parcs metropolitans. Aquest conjunt d’espais naturals, oberts i interconnectats formen part de de la infraestructura verda metropolitana.
 • En matèria de mobilitat fa possible un transport públic de qualitat i una mobilitat més sostenible, de manera que l’àrea metropolitana sigui un àmbit més habitable i adaptat a les persones. L’àrea metropolitana està dotada d’una xarxa de metro i d’autobusos d’àmplia cobertura territorial i horària, fiable, d’elevada freqüència i interconnectada amb els altres modes de transport (FGC, Rodalies i TRAM). Aquesta xarxa dona resposta als desplaçaments locals i intermunicipals i dota de connexió els grans equipaments metropolitans (hospitals, centres cívics, biblioteques…).
  Disposa d’un sistema tarifari integrat que facilita els desplaçaments a millor preu, i afavoreix la mobilitat de col·lectius especialment sensibles com ara la gent gran, les persones amb discapacitat, els nens de 4 a 16 anys i les famílies nombroses.
  A més, aquest impost també contribueix en el manteniment i la conservació de les rondes de Barcelona com a element bàsic de la xarxa viària metropolitana.

La base imposable de l’impost és el valor cadastral (suma del valor del sòl i de la construcció) del bé immoble que es grava. Aquest valor és fixat pel Ministeri d’Hisenda a partir de les dades que consten en el cadastre immobiliari; és diferent del que figura en l’escriptura o el que ha pagat el comprador.

L’Ordenança fiscal reguladora estableix el tipus impositiu, les reduccions i bonificacions corresponents.

 • La quota íntegra de l’impost s’obté multiplicant el valor cadastral pel tipus impositiu: valor cadastral x tipus impositiu = quota íntegra.
 • Si el bé immoble gaudeix de reduccions i bonificacions, s’han de restar de la quota íntegra per obtenir la quota líquida: quota íntegra – reduccions – bonificacions = quota líquida.
 • En el cas que no existeixin bonificacions o reduccions, la quota íntegra és igual que la quota líquida.

L’ordenança estableix l’exempció dels habitatges que constitueixin primera residència i que no superin el valor cadastral de 49.213,77€. Aquest import és de 72.033,78 € en aquells municipis que van fer la revisió cadastral durant els anys 2012 i 2019.

L’han de pagar obligatòriament tots aquells contribuents dels 36 municipis metropolitans que siguin titulars d’un dels següents drets sobre un bé immoble en l’ordre que s’estableix:

 • D’una concessió administrativa sobre els propis immobles o els serveis públics a què estiguin afectes.
 • D’un dret real de superfície.
 • D’un dret real d’usdefruit.
 • Del dret de propietat.

Es merita anualment, el primer dia del període impositiu, que coincideix amb l’any natural (l’1 de gener), tot i que el cobrament s’ha de fer efectiu seguint el calendari publicat en la plana del tràmit.

 • Recepció física al domicili
 • Descàrrega electrònica des del web de l’AMB: Anar al tràmit 
 • Sol·licitud d’un duplicat del document mitjançant el correu electrònic informaciotributaria@amb.cat, en cas de no haver-lo rebut físicament o no haver-lo pogut descarregar del web
 • Amb l’imprès del tribut als caixers automàtics de l’entitat de crèdit CaixaBank, així com mitjançant la banca electrònica d’aquesta entitat financer.
 • Al portal de l’AMB del tribut metropolità amb una targeta de crèdit o dèbit: Anar al tràmit de pagament 
 • El pagament es pot fer efectiu en qualsevol de les 2.393 oficines de Correus (aquest servei té un cost fix d’1,95 euros).

Sí, es pot efectuar el pagament de l’impost a través del compte de la vostra entitat financera. Anar al tràmit

Com qualsevol altre impost, si no es fa el pagament dins dels terminis fixats, s’haurà de satisfer en el període executiu, amb els recàrrecs i interessos corresponents.